ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αρ. 15/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του κυνηγετικού και σκοπευτικού σωματείου με την επωνυμία «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ – ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», με έδρα τη Ζάκυνθο της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου και εγκρίθηκε το από 2-11-2017 καταστατικό του, αποτελούμενο από (27) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο (2) αυτού, ήτοι α) την οργάνωση των πολιτών κυνηγών και τη κυνηγετική κατάρτιση και τη προαγωγή αυτών, προς απόκτηση της αναγκαίας πειθαρχίας και συνείδησης για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος και θήρας, β) τη   συμβολή του Συλλόγου στην προσπάθεια της Πολιτείας για προστασία, διατήρηση, ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, λελογισμένη διατήρηση αυτού, γ) τη  διάδοση και καλλιέργεια της φυσιολατρίας, δ) τη προστασία και το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, ε) τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται, για την έκδοση αδειών θήρας των μελών αυτού και η κατάθεσή τους στα κατά τόπους Δασαρχεία, ζ) την  ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας με τις Αρχές τις Περιφέρειας του Σωματείου για θέματα κυνηγετικά και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και γενικότερα τη δημιουργία στενών δεσμών με άτομα, σωματεία, ενώσεις προσώπων που έχουν σκοπούς ίδιους ή συναφείς με τους αναφερόμενους στο παρόν καταστατικό, η) την  έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και επίλυση προβλημάτων που έχουν σχέση με την θήρα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από δημόσιες διαλέξεις, συγκεντρώσεις, συζητήσεις, εκδόσεις βιβλίων, φυλλαδίων, εφημερίδων και προκηρύξεων, θ) την  αναζήτηση, αναβάθμιση και υποστήριξη κάθε προσπάθειας που είναι ικανή να βοηθήσει τα συμφέροντα του τόπου, των κυνηγών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου με γνώμονα την ανιδιοτέλεια, ι) την ίδρυση εκτροφείου και σταθμών εξοικειώσεως και εξαπολύσεως θηραμάτων, τηρούμενων των διατυπώσεων του νόμου, προς εμπλουτισμό δια θηραμάτων, καθώς και η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο στις ενεργούμενες αναδασώσεις του Δασαρχείου, κ) την δίωξη της λαθροθηρίας και μείωση των επιβλαβών θηραμάτων, λ) την ίδρυση κυνηγητικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, μ) την ίδρυση λεσχών, εντευκτηρίων προς ενέργεια φιλοθηραματικών και φιλοδασικών διαλέξεων προς εξύψωση της κυνηγετικής αγωγής των μελών, η οργάνωση εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων και ν) την άμεση , ταχεία και καλή εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου και η προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων του υλικού αυτού., όπως αυτά αναλύονται στο καταστατικό.
                Ζάκυνθος, 10-1-2018
 
          Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός