Скачать новые шаблоны для Joomla 3.

Νίκος Τσουκαλάς:"Τί ισχύει με τα πρόστιμα για την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων από την μη έκδοση αποδείξεων, καθώς και στις περιπτώσεις παρεμπόδισης ελέγχου με τη χρήση βίας"

Προσοχή !!!!  έχουν γίνει πλέον πολύ βαριά τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων και ειδικότερα στα επισιτιστικά καταστήματα, χρειάζεται προσοχή στην έκδοση των αποδείξεων. Η ποινή είναι μεγάλη και ξεκινά με κλείσιμο του καταστήματος για 48 ώρες , και τα πρόστιμα αυξάνονται μετά από έλεγχο που διαπιστώνεται  υποτροπή τις επιχειρησεις. Τα επισιτιστικά κατάστημα ( εστιατόρια , ταβέρνες , μπαρ, σνακ , κ.τ.λ) δεν εξαιρούνται από την ποινή της αναστολής λειτουργίας .

 Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 , ρυθμίζεται το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών πώλησης. 

Το νέο καθεστώς  προβλέπει άμεσο «λουκέτο» των καταστημάτων για 48 ώρες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής η ποινή είναι πιο αυστηρή με κλείσιμο του καταστήματος για 4 μέρες, ενώ σε κάθε νέα υποτροπή ή σε κάθε προσπάθεια παραβίασης του «λουκέτου» θα κλείνουν για 10 μέρες. Το άμεσο κλείσιμο θα γλιτώνουν μόνο ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεωνv, στις οποίες δεν μπορεί να μπει «λουκέτο», όπως π.χ. ξενοδοχεία, γηροκομεία, φροντιστήρια, ιατρεία κ.λπ. Για αυτές ο νόμος προβλέπει χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως και 5.000 ευρώ.

Με το νέο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο  ισχύει για διαπιστώσεις παραβάσεων που θα γίνουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται, ειδικότερα, ότι:

Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται μετά το άρθρο 13 του ν.2523/97 νέο άρθρο 13 Α.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του νέου άρθρου 13 Α επιβάλλεται πλέον άμεσα ή αμελλητί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν έκδοσης ειδικής εντολής ελέγχου από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και όχι όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του, όπως ίσχυε έως σήμερα, κατά περίπτωση, και ως εξής :

α) άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, εφόσον, ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

β) αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου και

γ) αμελλητί για δέκα (10) ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής πρέπει να εκδίδεται από τους ελεγκτές σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και με κλήση του ελεγχόμενου επιχειρηματία για ακρόαση εντός 5 ημερών.

Βάση της  ΠΟΛ.1117/2016 και όπως αυτή ενσωματώθηκε στον νόμο ,  θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες από τη Δ.Ο.Υ :

  • Διαπίστωση της παράβασης από τους ελεγκτές που πραγματοποιούν τον έλεγχο.
  • Αναφορά στις διαπιστώσεις και γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
  • Έκδοση ειδικής εντολής από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι την επόμενη ημέρα της παράβασης, που είναι στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της εγκατάστασης που έγινε η παράβαση.
  • Υπογραφή της πράξης από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ και από τους ελεγκτές που διαπίστωσαν την παράβαση. Στην εν λόγω πράξη προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα των 48 ωρών που θα ανασταλεί αναγκαστικά η λειτουργία της επιχείρησης
  • Γνωστοποίηση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της πράξης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Σφράγιση της εγκατάστασης με ανάρτηση της σχετικής ταμπέλας παρουσία του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου από το αστυνομικό τμήμα.

Στην περίπτωση που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δε συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του οριζόμενου από αυτόν υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας κατά τα ανωτέρω πράξης άμεσης αναστολής λειτουργίας.

Προσοχή στην αντιμετώπιση των συνεργείων φορολογικών ελέγχων, να μην ξεχνάμε πως και αυτοί είναι εργαζόμενοι. Η απρεπής συμπεριφορά των οργισμένων πολιτών και επαγγελματιών ,δυστυχώς επιβαρύνουν κατά πολύ την θέση της ελεγχόμενης επιχείρησης !!!!!η άρνηση η και η χρησιμοποίηση βίας  ή απειλής κατά των οργάνων ελέγχου η αναστολή λειτουργία είναι ένα μήνας. Δυστυχώς πρέπει να ελέγχουν όσο μπορούν τον δικαιολογημένο θυμό τους από την υπέρ φορολόγηση .Όμως άλλη ψηφίζουν τους ληστρικούς φόρο-νόμους και άλλοι τους εφαρμόζουν!!!!!!!.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 του νέου άρθρου 13 Α καθώς και η πολ. 1102/2017 προβλέπεται, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο, η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος και όχι όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του υπόχρεου όπως ίσχυε έως σήμερα. Επίσης, προβλέπεται ότι η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά η κλήση προς ακρόαση για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου άρθρου ορίζεται ότι πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται με πράξη των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κάθε φορά επιπλέον αναστολή της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για δέκα (10) ημέρες και με τις διατάξεις της παραγράφου 6 προβλέπεται ότι η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων δεν κωλύει την επιβολή και εφαρμογή της κύρωσης, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα, ιδίως συγγενικά προς αυτούς πρόσωπα ή υπάλληλοι αυτών.

Σε κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που θα προσδιορίζονται με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται κατά περίπτωση ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:

α) Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον κατά τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους.

β) Από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον τρία παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας.

γ) 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους.

Οι χρηματικές κυρώσεις αντί της αναστολής λειτουργίας  επιβάλλονται σε κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στις οποίες η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας καθίσταται δυσχερής λόγω της φύσεως της δραστηριότητάς τους, δηλαδή σε πλανόδιους πωλητές, γηροκομεία, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, ιατρεία, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών κ.λπ.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΦΩΣΚΟΛΟΥ 50

 

 

Αναζήτηση

Kefalonian Lines