ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στους δημότες και τους πελάτες τους θα μεταφέρουν πλέον τα βάρη οι «σπάταλοι» δήμοι και οι ΔΕΚΟ που δεν θα μπορέσουν στο εξής να τα φέρουν βόλτα με τα κονδύλια που τους δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αντί να ζητούν νέες επιχορηγήσεις από τον κρατικό κορβανά, η Τρόικα απαίτησε (και γίνεται νόμος του Κράτους με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου) οι διοικήσεις των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ που δεν μπορούν να ελέγξουν τις δαπάνες τους, να προσφεύγουν στους πολίτες στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες για να ζητούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Συγκεκριμένα στην πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ ορίζεται ότι οι δήμοι θα πρέπει, αντί πρόσθετης επιχορήγησης, να λαμβάνουν ένα μέρος ή το σύνολο των εξής μέτρων:

α) μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής από δημοτικά τέλη και φόρους.
β) αναστολή προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
δ) άντληση κεφαλαίων από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εξυγίανσης των ΟΤΑ,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων με αυξήσεις σε φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανση του.
ζ)  αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
η) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών θέλει να καταστήσει περισσότερο υπεύθυνους τους τοπικούς άρχοντες, που θα λογοδοτούν στους δημότες τους αν κάνουν κακή χρήση των περιορισμένων πόρων που θα αντλούν από το κράτος. Την οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ θα παρακολουθεί online ανά μήνα το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» των ΟΤΑ που συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών. Αν οι ΟΤΑ χάσουν τον έλεγχο των οικονομικών τους, θα πρέπει να προσφύγουν στους δημότες τους για να διασώσουν την οικονομικής τους «αυτοτέλεια».

ΔΕΚΟ

Τον δρόμο για αυξήσεις τιμολογίων και μείωση προσωπικού «δείχνει» η κυβέρνηση και στους διοικητές των ΔΕΚΟ.
Στο υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Μηχανισμός Παρακολούθησης Ετήσιων Προϋπολογισμών που καταθέτουν ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ. Αυτοί μπορεί να τροποποιούνται ανά τρίμηνο όμως, μόνο και μόνο επειδή άλλαξαν πχ οι στόχοι στο Μνημόνιο μετά από κάθε τριμηνιαίο έλεγχο της Τρόικα.
Όποτε περιορίζεται η κρατική χρηματοδότηση, αυτό θα αντανακλά σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση και στους προϋπολογισμούς τους. Οι διοικήσεις των φορέων αυτών πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξελίξεις αυτές γιατί αν βγαίνουν εκτός των στόχων που τίθενται (ειδικά σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων άνω του 10%), θα εφαρμόζονται μέτρα όπως αυτά που ορίζονται, δηλαδή:
-           η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα θα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.
-          περικόπτονται κονδύλια, όσο και το ύψος της υπέρβασης του ορίου (10%) που έχει τεθεί μεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων.  Εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί πως  οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, «δύναται» να επαναδιατεθεί.
-           ο Υπουργός Οικονομικών ορίζει Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών σε εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με αυξημένες αρμοδιότητες και εντολές να φέρει σε «τάξη» πάλι τα οικονομικά της δημόσιας επιχείρησης.
-           στο μέλλον απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός των φορέων για άλλους σκοπούς, πλην επενδύσεων (όχι δηλαδή για προσλήψεις και λειτουργικά έξοδα). Σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Επίτροποι στα Υπουργεία

Σε όλο το δημόσιο και κάθε υπουργείο τοποθετούνται Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), που:
α) θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου του και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με οδηγίες που του παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον αρμόδιο υπουργό που προΐσταται του ΓΛΚ.
β) καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες του Υπουργείου και σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος μη τήρησης του προϋπολογισμού και των ανώτατων ορίων δαπανών, ενημερώνει τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα, προτείνοντας διορθωτικές παρεμβάσεις και ανακατανομή πιστώσεων, με μεταφορά κονδυλίων από άλλες δαπάνες σε πιο σημαντικές.
γ) αντλεί στοιχεία για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων
δ) οφείλει να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από το ΓΛΚ .

Ειδικός Λογαριασμός «όλα σε ένα»

Τα έσοδα που εισπράττει το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή τους σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο – Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
Στον ίδιο λογαριασμό μεταφέρονται και τα έσοδα (εισροές) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση (πληρωμή) του δημόσιου χρέους.


πηγή πρώτο θέμα