Διαχείριση απορριμμάτων - λόγια απλά και ξεκάθαρα

                                              του Χρυσόστομου Μπούκα

 

Για το μείζον πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει:

  • να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Περιφερειακή,
  • να δράσουν από κοινού, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να επιλυθεί το άγος των απορριμμάτων.

 

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας στο δικό του διακριτό ρόλο:

 

Υπουργείο:

Είναι υπεύθυνο για τον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που πρέπει να εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, θέτει τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις για όλα τα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων. Συνεργασία με Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Περιφέρεια:

Έχει την ευθύνη εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των στόχων που τίθενται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ). Ρόλος επιτελικός και εποπτικός σχεδιασμού των στόχων που τίθενται  από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των απορριμμάτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια.

Εποπτεύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα τους στόχους:

1) ανακύκλωση,

2) επαναχρησιμοποίηση,

3) αποκατάσταση,

4) πρόληψη,

5) ασφαλής τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας,

6) έρευνες για το περιβάλλον,

7) μελέτες για βελτιώσεις και αποκατάσταση αστοχιών,

8) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας,

9) συνδρομή σε επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύψουν.

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών οδηγιών, του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού. Αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο ευθύνης και δραστηριοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει.

 

Όλη δηλαδή η δουλειά είναι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εποπτεύεται για τους στόχους της από την Περιφέρεια βάσει του Περιφερειακού Σχεδίου που έχει εκπονηθεί, η οποία παράλληλα έχει και την ευθύνη μελετών βελτίωσης των συνθηκών ή αποκατάστασης αστοχιών του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον Εθνικό σχεδιασμό.

 

Κάθε άλλη ενέργεια από οιονδήποτε εμπλεκόμενο φορέα, δεν υπηρετεί καμία λογική και ιδιαίτερα δεν υπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα των πολιτών.