ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση (13-11-2013) του Δημοτικού Συμβουλίου, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου και του Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο που αφορά την διαχείριση των βιοαποβλήτων στην Ζάκυνθο, αφού ο Δήμος έχει την διαχειριστική επάρκεια.


Ο ΦΟΔΣΑ θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την συλλογή και την επεξεργασία βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση στοχεύει στην δημιουργία συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων σε εγκατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου, έκτασης 7 στρεμμάτων, το οποίο έχει ενοικιαστεί γι’ αυτόν το σκοπό. Στόχος είναι η συλλογή στην πηγή 5.000 τόνων βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων σε ειδικούς καφέ κάδους και η ειδική επεξεργασία τους για την παραγωγή κομπόστ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.416.719,79 ευρώ και αφορά την σύνταξη των οριστικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης, την προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής (πλην απορριμματοφόρων) για την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή αστικών βιοαποβλήτων, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεμαχισμού και κομποστοποίησης των οικιακών και δημοτικών πράσινων αποβλήτων και της παραγόμενης λάσπης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός), την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση των οικιακών αποβλήτων, δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και τις υπηρεσίες από τεχνικό σύμβουλο για υποστήριξη στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων διαλογής.