ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Μετά  από συνεννόηση και συνεργασία  με την Επιθεώρηση εργασίας Ζακύνθου και την Νομική υπηρεσία   του περιοδικού ΔΕΝ (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας ),σας ενημερώνουμε τα κάτωθι :

 

  1. Η επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους εργάτες γής (από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/1990 , έγινε επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και στους αμέσως εργαζόμενους στην γεωργία , ανεξαρτήτως της υπαγωγής ή μη αυτών στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α και της ιδιότητας του εργοδότη Α.Π 1322/2008, Α.Π 36/2007 Ολομ).
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ΄αρ. 280153/126/28-08-13 απόφασης του Υπογείου Εργασίας , για τον επανακαθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, όπως ορίζονται στις υποπαραγράφους ΙΑ,10, 11,12,13 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και
  3. Η υποχρέωση του άρθρου 1 της υπ΄αρ. 280153/126/28-08-13, αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα , που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας  (Εγκ.,με αριθ. Πρωτοκ. 31398/5-9-13 της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοιν. Επιθεώρησης , από 01/03/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πλην  των τριών  περιπτώσεων όπου στην  ii) Οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν αδυναμία  πρόσβασης στο ΠΣ του ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ  & ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγο μη απογραφής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ  η  της απογραφής χωρίς ΑΦΜ , συνεχίζετε η υποβολή με προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠ και του ΟΑΕΔ.
  4. Στο άθρο 74 του ν. 4144/2013 που αντικατέστησε τα άρθρα 20 και 21 του νόμου 3863/2010, υπάγονται υποχρεωτικά και οι απασχολούμενου ως εργάτες γης , εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ και τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998.

 Βάση των παραπάνω, οι απασχολούμενοι εργάτες γης, που περιστασιακά παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως εργάτες γης πρέπει οι εργοδότες τους  να  υποβάλουν τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπικού  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ, με την ένδειξη εκ περιτροπής εργασία. Τον πίνακα αυτό   ο υπεύθυνος των επιδεικνύει στον έλεγχο.

Είναι ευνόητο ότι οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργασίμου δεν καταργούν υφιστάμενες  ρυθμίσεις τις εργατικής νομοθεσίας. Επίσης βάση των παραπάνω άρθρον και εγκυκλίων, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας είναι εμφανές ότι κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να καταγράφει στις καταστάσεις προσωπικού τους εργαζόμενους που απασχολεί, ανεξάρτητα από τον φορέα ασφάλισης ΙΚΑ  ή ΟΓΑ.

 

Για τον σύλλογο των λογιστών

 

Τσουκαλάς Γ. Νίκος    -             Πέττας Δ. Δημήτριος