ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 23102/477 - 12.6.2020  (Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά).Το υπουργείο εργασίας εξέδωσε   συμπληρωματικές διευκρινίσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστικής περίοδο 2021 . 
  1. 1. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 και των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή από τον εργοδότη τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη θερινή περίοδο του ίδιου έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Α του άρθρου 4 και του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ με αριθ. 23102/477/12-6-2020 , διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των Σ.Σ.Ε.
  2. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και οι οποίοι εξ αυτού του λόγου κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2020, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της περίπτωσης Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ, με υποβολή μονομερών δηλώσεων, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των ΣΣΕ
  3. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους τη θερινή τουριστική περίοδο 2021 να επαναπροσλάβουν τους εργαζομένους των περιπτώσεων 1 και 2, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον εκείνοι συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες.
  4. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τέθηκαν σε αναστολή, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της περίπτωσης 1. της παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου θεωρούνται ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζομένων που στηρίζονται στην απασχόλησή τους (Λύνετε το πρόβλημα 101 ημερ.της προηγούμενη
 Χρονιάς για το επίδομα ενεργείας).
  1. Αντιθέτως, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι εργαζόμενοι της παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ, με υποβολή μονομερών δηλώσεων, δεν θεωρούνται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων που στηρίζονται στην απασχόλησή τους, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή εργοδότης τους τελούσε το κράτος, για όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι έκαναν χρήση του μέτρου των μονομερών δηλώσεων.
 
Τσουκαλάς Γ. Νίκος
Λογιστής α τάξης