ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α΄107/30.05.1997) περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ Α΄237/22.10.1998) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Τα άρθρα 11 και 12 του Ν.3013/02 (ΦΕΚ Α΄102/01.05.2002) περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις (α) των άρθρων 5, 11 και 12 του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄) (β) την παρ. 1 του άρθ. 112 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73 τ. Α΄) (γ) του άρθρου 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 τ. Α΄) (δ) του άρθρου μόνου του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157 τ. Α΄) (ε) των άρθρων 282 και 283 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)
 6. Το Π.Δ 184/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α΄) περί «Σύστασης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»
 7. Το Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄) περί «Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενι κής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

 

 1. Την υπ’ αρ. 4475/25-06-2018 ( ΑΔΑ ΩΙΑ1465ΧΘ7-ΡΓΤ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
 2. Την εγκύκλιο με .αριθμ. Πρωτ. 3752/2505-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών  / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας /Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με θέμα «Σχέδιο δράσεων  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 » και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς» περιοχές με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 
 3. Την υπ’ αρ. 2850/18-04-2020 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών»
 4. Την αρ. 2876/12-04-2021 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών»
 5. Την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη « Ξενοκράτης» ( ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛ-ΥΤΧ)
 6. Την υπ’ αρ. 9313/02-06-2020 ( ΑΔΑ ΡΓ2Ξ46ΜΤΛΒ-62Φ) Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα την «εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρόμους, περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (ευπαθείς περιοχές) κατά την αντιπυρική περίοδο σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους»
 7. Τα αναφερόμενα στη σύσκεψη του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οποία το εν λόγω Όργανο: α. εξετάζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών β. εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων κρατικών φορέων και των ΟΤΑ σε μέσα και Υπηρεσίες γ. λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των τελευταίων αντιπυρικών περιόδων
 8. Την 84264/1392/21-06-2016 με ΑΔΑ:6Λ8ΠΟΡ1Φ-ΥΧΘ εξουσιοδότηση του εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΠ.Δ.ΠΕ.Δ.Ε. & Ι. προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως με εντολή του προς τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
 9. 16. Τις προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της ΠΕ Ζακύνθου, όπως διαμορφωθήκαν κατά την συνεδρίαση της 12ης Μαϊου  2021 .

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 1. Επιβάλλουμε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από ώρες 18:00 το απόγευμα έως 06:00 το πρωί  της επομένης ημέρας, καθ΄ όλη τη  διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021 στους δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές των κάτωθι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  :

Βασιλικός , Βουγιάτο , Λαγκαδάκια, Φιολίτι, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες , Δράκας , Σκουλικάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο,  Μαχαιράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθίας, Απελάτι, Αγαλάς, Λιθακιά, Κοιλιωμένο, Μαριές, Αγ. Λέων, Γύρι, Εξωχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολίμες, Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνι, Ζακυνθίων,   καθώς και  το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή  Ενότητα  Ζακύνθου  κατηγορία  κινδύνου   

4 (Πολύ Υψηλή)  

5 (Κατάσταση Συναγερμού).

ή μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου

Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου  31-10-2021.

 

 1. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στην Δ/νση Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου και Αστυνομική Δ/νση  Ζακύνθου.
 2. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να μεριμνήσει  για  την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού δια των τοπικών ΜΜΕ για την επικρατούσα κατάσταση.

Παρακαλείσθε για την άμεση και ομαλή εφαρμογή του μέτρου.