ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους  ότι ανανεώνονται αλλά και εκδίδονται τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από την 24η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31 Οκτωβρίου 2022.
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 
  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
2 α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.
2β. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ΄αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ  (απόφαση που έχει εκδοθεί βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
  1. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  3. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες .
  4. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης (αστικά δρομολόγια ΚΤΕΛ Ζακύνθου), πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για τα Αστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Ζακύνθου αλλά μόνο για τα Υπεραστικά, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
Η θεώρηση/χορήγηση των δελτίων γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δνσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου  (Διοικητήριο - ισόγειο  αριστερά, τηλ.: 2695360304) ή τα ΚΕΠ.
Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα μέτρα στο πλαίσιο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.