ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στην Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες καταργούν και συγχωνεύουν  φορείς και νομικά πρόσωπα του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς επίσης και την δημιουργία της επιτροπής που θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο.

Με το νομοσχέδιο δημιουργείται και επιτελικό κέντρο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου που θα υπάγεται στον πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα θα συσταθεί Γενική Γραμματεία Συντονισμού που  θα έχει σαν αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση  και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων καθώς και την επίλυση διαφωνιών που προκύπτουν από συναρμοδιότητες, τη διασφάλιση της συνεκτικότητας του κυβερνητικού έργου και τον έλεγχο για την εκτέλεσή του. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η Γενική Γραμματεία  θα καταρτίζει το πρόγραμμα του κυβερνητικού έργου, θα παρακολουθεί την εφαρμογή του και θα συγκαλεί διυπουρικές συσκέψεις στο επίπεδο των γενικών γραμματέων. Ο επικεφαλής θα διορίζεται για πέντε χρόνια και θα υπαγεται στον πρωθυπουργό ενώ την Γραμματεία θα στελεχώσουν 63 υπάλληλοι, μετακλητοί ή αποσπασμένοι. Η ίδρυση της Γραμματείας αποτελεί πρόταση του ΟΟΣΑ από τον Σεπτέμβριο του 2011  για το σύστημα διακυβέρνησης της Ελλάδας που συμπληρώθηκε και συγκεκριμεμοποιήθηκε από την ομάδα του κ. Χρορστ Ράιχενμπαχ. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της προβλέπονται μία σειρά επιμέρους τομείς: -Εξωτερικών και Άμυνας,

-Οικονομικών, Εσωτερικών  και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

- Ανάπτυξης, Υποδομών  και Περιβάλλοντος,

- Παιδείας και Πολιτισμού,

- Εργασίας και Υγείας,

- Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων,

- Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,

- Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Γενικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου. Η διαδικασία ξεκινά με μια πρώτη φάση συγχωνεύσεων και καταργήσεων, η οποία θα αποτελέσει οδηγό της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των φορέων του Δημοσίου που ακολουθεί.

Ειδικότερα:

α. Καταργούνται φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή συνεκτικότερα. Στο πλαίσιο αυτό αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, που κρίνεται ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

β. Συγχωνεύονται οργανισμοί του δημόσιου τομέα και τίθενται σε εκκαθάριση ανώνυμες εταιρείες, προς επίτευξη του στόχου της ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση του περιορισµού του εύρους του.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται ζητήματα όπως:

- Η αυτοδίκαιη λήξη για το Ελληνικό Δημόσιο αζημίως της θητείας του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων

- Η αναγκαστική μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού από τους καταργούμενους φορείς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα αιτήματα των φορέων (αποφεύγοντας έτσι τη σύσταση νέων θέσεων και τον χαρακτηρισμό των μεταφορών ως προσλήψεις), καθώς και η μεταφορά του προσωπικού από τους συγχωνευόμενους φορείς στους συνιστώμενους με το νόμο αυτό φορείς.

- Η κάθε είδους περιουσίας τους, καθώς και των ταμειακών τους υπολοίπων.

Στόχος είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού σε άλλους φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι είναι υποστελεχωµένοι, η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ταυτόχρονη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού.

Υπό το πρίσμα της αρχής της συνέχειας στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, με τις ρυθμίσεις του υπόψη νόμου προβλέπεται:

- Η μεταφορά των κάθε είδους απαιτήσεων, υποχρεώσεων και πάσης φύσεως εκκρεμών υποθέσεων που υφίστανται στις υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα που καταργούνται ή συγχωνεύονται, σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, που προσδιορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, με κύριο σκοπό τη διασφάλιση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.

- Η διαφύλαξη και αξιοποίηση από άλλες υπηρεσίες και φορείς του αρχείου των νομικών προσώπων που καταργούνται ή συγχωνεύονται, που επίσης προσδιορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση

- Η αυτοδίκαιη περιέλευση, στις περιπτώσεις κατάργησης φορέων και οργανισμών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με ειδικές, κατά περίπτωση ρυθμίσεις, αναφορικά με τους δικαιούχους της αποκλειστικής χρήσης και διαχείρισής της, ενώ στις περιπτώσεις συγχώνευσης νομικών προσώπων επιβεβαιώνεται η περιέλευση της υφιστάμενης περιουσίας τους στην κυριότητα και αποκλειστική χρήση και διαχείριση των φορέων στους οποίους συγχωνεύονται είτε δι΄ απορροφήσεως είτε δια συστάσεως νέου φορέα.

Τα νομικά πρόσωπα που καταργούνται είναι η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση», το «Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών», το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», ο «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού.

- Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνικής Χαρτοθήκης».

Στους φορείς που συγχωνεύονται ανήκουν:

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» καταργείται, ενώ οι ανώνυμες εταιρείες «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛ.Ο.Τ.) λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το συνιστώμενο Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «Οργανισμός Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας».

Το «Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» εντάσσεται στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

Συγχωνεύεται με απορρόφηση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών».

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Καταργούνται και συγχωνεύονται 29 φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών. Προβλέπεται η συγχώνευση 20 φορέων σε 9, η κατάργηση 4 επιπλέον και η ενσωμάτωσή τους σε υφιστάμενες υπηρεσίες, καθώς και η αυτοτελής διατήρηση 5 φορέων λόγω της διεθνούς αναγνωσιμότητας, της μοναδικότητας των προστατευόμενων αντικειμένων, της οικολογικής και γεωγραφικής αυτονομίας και της ιστορικότητας των περιοχών αυτών.

Καταργούνται οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ), οι οποίες λειτουργούν εφεξής ως αποκεντρωμένες διευθύνσεις των δεκατριών (13) νέων συνιστώμενων Μ.Κ.Φ. στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας

Καταργούνται τα υφιστάμενα Κεφαλαία Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ) και συγχωνεύονται σε ενιαίο συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών».

Καταργούνται οι υφιστάμενες Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, και παραμένουν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα, εκείνες που εδρεύουν σε πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.

Συγχωνεύονται οι εταιρείες ΔΕΘ ΑΕ, HELEXPO AE και ΟΠΕ ΑΕ και ταυτόχρονα δημιουργείται με έδρα τη Θεσσαλονίκη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Εκθέσεων και Ανάπτυξης Εξαγωγών Α.Ε.


πηγή proto thema