ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Δελτίο Τύπου
Μαζική και εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου μεταξύ της Δημοτικής Παράταξης “Ανάδραση” και των Προέδρων και Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων Ζακύνθου.
Η παρουσία εκπροσώπων από τα 2/3 σχεδόν των κοινοτήτων του νησιού βοήθησε ώστε να γίνει καταγραφεί, συζήτηση και ανάλυση βασικών προβλημάτων που αφορούν όλους τους τομείς της καθημερινότητας του πολίτη αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου.
Κεντρικός άξονας της συζήτησης, που διήρκεσε περίπου 2 ώρες, ήταν ότι ενώ τα διαχρονικά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνεργασία των διαφόρων φορέων και βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συντονισμένες ενέργειες και κοινή στόχευση, παράλληλα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο τα μικρότερα επι μέρους θέματα που αφορούν τον πολίτη να μπορούν να αντιμετωπίζονται ουσιωδώς και με αμεσότητα στον χαμηλότερο βαθμό της αυτοδιοίκησης και δη τις κοινότητες.
Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι μόνο μέσα από ισχυρές δομές κοινοτήτων, με ενεργά και δραστήρια κοινοτικά συμβούλια και δυνατότητα σχεδιασμού και δράσης σε μικρή κλίμακα, θα μπορέσει να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος, να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του πολίτη και κατ’ επέκταση να προοδεύσει ο τόπος.
Στα πλαίσια αυτά ενθουσιασμός επικράτησε όταν από τα χείλη του κ. Αγαλιανού παρουσιάστηκε επισήμως η “Αιτιολογημένη Πρόταση Δημιουργίας Τριών Δήμων στο Νησί της Ζακύνθου”  που η Δημοτική Παράταξη “Ανάδραση” έχει συντάξει και επεξεργάζεται τους τελευταίους μήνες.
Πρόκειται για τεκμηριωμένη πρόταση, το πλήρες αιτιολογικό της οποίας διαμοιράστηκε στους Προέδρους των Κοινοτήτων και θα τεθεί σε περεταίρω διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μέσω αυτής επιδιώκεται η αντιμετώπιση των έντονων καθημερινών προβλημάτων προσβασιμότητας των δημοτών στις υπηρεσίες του δήμου. Επιπλέον στόχος είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διοικητική επάρκεια στους νέους δήμους, αλλά και η ισόρροπη ανάπτυξη τον νησιού, την οποία η συνένωση των δήμων δεν ευνόησε καθόλου. Οι προτεινόμενοι τρεις νέοι Δήμοι (Ζακυνθίων, Λαγανά, Αλυκών) θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν άμεσα και αποτελεσματικά στην αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων των περιοχών τους (λιμάνια, παραλίες, σπήλαια κλπ.), και στην τόνωση των παραδοσιακών μοχλών στήριξης της τοπικής οικονομίας του νησιού (γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, πολιτισμός).
Εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Ανάδραση” νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στην συνάντηση, τόσο για την θετική προαίρεση τους αλλά και για την ουσιαστική πληροφόρηση που μας παρείχαν. Υπόσχεσή μας ότι θα παραμείνουμε δίπλα τους προωθώντας τους προβληματισμούς τους και προτείνοντας ουσιαστικές και υλοποιήσιμες λύσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώθηκε με το ν. 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε συνολικά η οργάνωση και στις δύο βαθμίδες της αυτοδιοίκησης και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών οργανισμών. Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είχε ως στόχο την αναδιάταξη των αυτοδιοικητικών οργανισμών σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε αφενός να επιτευχθεί ένας οργανωτικός εξορθολογισμός και αφετέρου, με τη μεταφορά και συγκέντρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε μεγαλύτερους σχηματισμούς, να ενισχυθεί η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης και στις δύο βαθμίδες, και να απομακρυνθεί αυτή από ένα σύστημα «μεσίτευσης» τοπικών συμφερόντων. Τα οκτώ χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την εφαρμογή του «Καλλικρατικού» προγράμματος μας επιτρέπουν με ασφάλεια έναν απολογισμό για τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά και για επιμέρους αστοχίες της διοικητικής αυτής αναδιάρθρωσης, μέσα από την καταγραφή μεμονωμένων περιπτώσεων όπου η κεντρική φιλοσοφία του Ν. 3852/2010,όπως αποτυπώθηκε στον προσδιορισμό των διοικητικών ορίων συγκεκριμένων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., αδυνατεί προφανώς να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες των αντίστοιχων τοπικών κοινωνιών.

Στην περίπτωση της Ζακύνθου, επιχειρείται με την παρούσα πρόταση, να ανακαθοριστούν τα διοικητικά της όρια προκειμένου να αντιμετωπισθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις, προφανών επιμέρους αστοχιών, που προέκυψαν από τη συνένωση των 6 Καποδιστριακών Δήμων σε έναν (1) και που, όπως έχει καταδείξει η έως τώρα εμπειρία, δεν εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο προβλέφθηκε από το πρόγραμμα «Καλλικράτης, και κατέστη μη λειτουργικός, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη ζωτικής σημασίας αναγκών των δημοτών του.

Ειδικότερα, προτείνεται η κατάργηση του δήμου Ζακύνθου και η σύσταση, αντί αυτού, τριών (3) νέων δήμων που, όπως φαίνεται από τον καθορισμό των διοικητικών τους ορίων, θα μπορούν, όπως εκτίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, να ανταποκριθούν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στην εξυπηρέτηση των τοπικών υποθέσεων και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Με την κατάργηση του δήμου Ζακύνθου προτείνεται η σύσταση, αντί αυτού, τριών (3) νέων δήμων, ως εξής:

  1. Δήμος Ζακυνθίων με έδρα τη Ζάκυνθο, αποτελούμενος από τον προ Καλλικράτη Δήμο Ζακυνθίων, με την προσθήκη των Κοινοτήτων Βανάτου, Πλάνου, Σαρακινάδου.
  2. Δήμος Λαγανά με έδρα τον Παντοκράτορα, αποτελούμενος από τον προ Καλλικράτη Δήμο Λαγανά και τον προ Καλλικράτη Δήμο Αρτεμισίων.
  3. Δήμος Αλυκών με έδρα το Καταστάρι, αποτελούμενος από τον προ Καλλικράτη Δήμο Αλυκών, τον προ Καλλικράτη Δήμο Ελατίων και τις Κοινότητες Αγ.Κήρυκο, Καλλιπάδο, Κυψέλη και Τραγάκι.

Κριτήριο στην απόφαση ανασυγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε περίπτωση, ήταν η διαπίστωση ότι η συνένωση κατ' ουσία αποδυνάμωσε σημαντικά την ικανότητα ολόκληρων περιοχών να οργανώνονται και να αυτοδιοικούνται και αναίρεσε στην πράξη το δικαίωμα μερίδας πολιτών να έχουν πρόσβαση σε βασικές δημοτικές υπηρεσίες, με συνέπεια την πλήρη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Μία από τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ήταν «κάθε νησί και Δήμος». Η αρχή αυτή στην πράξη λειτούργησε αποτελεσματικά για νησιά μικρότερα σε έκταση και σε πληθυσμό, καθώς και σε νησιά χωρίς σοβαρές ιδιαιτερότητες στη μορφολογία τους. Η οριζόντια όμως εφαρμογή αυτού του μέτρου σε όλα τα νησιά, με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια, δημιούργησε σε κάποια εξ αυτών, της Ζακύνθου συμπεριλαμβανομένης, ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα τα οποία, εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, θέτουν σε διακινδύνευση τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα του Δήμου, παράγουν αφόρητες δυσχέρειες και ανισότητες στην καθημερινή πρόσβαση των κατοίκων στις δημοτικές υπηρεσίες και καταλήγουν σε μια ανισομερή ανάπτυξη των περιοχών μέσα στον ίδιο Δήμο. Διότι με βάση, τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 101, τόσο η νησιωτικότητα όσο και η ορεινότητα μιας περιοχής, οφείλει να λαμβάνεται υπόψη από το νομοθέτη κατά τη ρύθμιση των ζητημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των περιοχών.

Η πρόταση της δημιουργίας των τριών (3) Δήμων αποσκοπεί στην επωφελέστερη ανάπτυξη της νησιωτικής περιοχής της Ζακύνθου, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον δημότες. Η διοικητική ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νησί της Ζακύνθου προτείνεται, ως διορθωτική αλλαγή και απόρροια των ειδικότερων χαρακτηριστικών του νησιού, το οποίο δεν ευνοήθηκε από τον ενιαίο Δήμο.

Ιδιαίτερα και καθοριστικά με την εφαρμογή τον «Καλλικράτη», παρατηρήθηκε ραγδαία υποβάθμιση τον επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, για τη Ζάκυνθο, το πληθυσμιακό μέγεθος του νησιού, η ισχυρή πληθυσμιακή του πυκνότητα, η γεωγραφική κατανομή του, η εδαφική του έκταση, η γεωμορφολογία του, η υψηλή σεισμικότητα, ο μεγάλος αριθμός των χωριών του και η διασπορά τους, το μεγάλο και προβληματικό οδικό του δίκτυο, η έντονη τουριστική ανάπτυξη, η υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα, και η αστική διαχείριση της πόλης, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που συνηγορούν για τη διάσπαση του Δήμου Ζακύνθου και τη δημιουργία τριών νέων Δήμων. Η πρόταση αυτή της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΑΔΡΑΣΗ» πιστεύουμε ότι απηχεί την πλειοψηφία τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Περιφερειακού Συμβουλίου, των οποίων θα ζητηθεί η γνώμη, όσο και της Ζακυνθινής κοινωνίας.

Το νησί της Ζακύνθου αριθμεί περίπου 60 χωριά και οικισμούς και διαθέτει πυκνούς ελαιώνες και διάσπαρτη τουριστική ανάπτυξη. Γι αυτό απαιτεί ένα μεγάλο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας τόσο για τις ανάγκες των αγροτών κατοίκων, όσο και για την εξυπηρέτηση των πολλαπλών τουριστικών καταλυμάτων.

 Τόσο λοιπόν οι μεγάλες αποστάσεις πολλών χωριών και οικισμών από το διοικητικό κέντρο τον Δήμου της Ζακύνθου, όσο και η συντήρηση των δημοτικών και επαρχιακών οδών, καθιστούν προφανή την ανάγκη για τη δημιουργία των τριών δήμων. Περαιτέρω, προς Βορρά και Δύση, ο ορεινός όγκος του Βραχιώνα δυσχεραίνει κατά πολύ την επικοινωνία των δημοτικών ενοτήτων με το νυν διοικητικό κέντρο του νησιού και άρα την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στις διοικητικές υπηρεσίες και την απόλαυση υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα ζωής, όπως είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός, και η ασφάλεια του οδικού δικτύου. Για τη διάσπαση του ενιαίου δήμου λήφθηκε ισχυρά υπόψη η έντονη τουριστική ανάπτυξη τον νησιού, με πολλές και ακριβές υποδομές και μεγάλο αριθμό επισκεψιμότητας, η οποία αποτυπώνεται στις πολλές χιλιάδες αεροπορικές και ακτοπλοϊκές αφίξεις τουριστών, η αδυναμία ισότιμης συμμετοχής όλων των περιοχών σε έργα και αναπλάσεις, η μη ισομερής κατανομή των κονδυλίων ανάπτυξης, η παραμέληση χωριών και δύσβατων περιοχών, η μειωμένη και όχι αποτελεσματική αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων όλων των περιοχών του νησιού. Όσο για τους πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς του τόπου, που στερήθηκαν τις νόμιμες και αναγκαίες επιχορηγήσεις, με αποτέλεσμα να παρακμάζουν, μια ματιά στην προ Καλλικράτη εποχή, δείχνει τη δυσλειτουργία της παρούσας διοικητικής διάρθρωσης.

 Είναι προφανές ότι όλα τα προαναφερόμενα ως προβλήματα δεν είναι δυνατό να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από ένα και μόνο Δήμο, από τη λειτουργία του οποίου είναι πλέον διαπιστωμένη η παραμέληση πολλών αγροτικών και τουριστικών περιοχών του νησιού. Η δε πόλη της Ζακύνθου, με πληθυσμό 15.000 κατοικούντων, τον χειμώνα και με περίπου 50.000 τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι επιφορτισμένη με την ταυτόχρονη διαχείριση ενός φρουρίου, καθώς και με τρεις επιπλέον σημαντικές χρήσεις εντός των διοικητικών της ορίων: του αεροδρομίου, του κεντρικού επιβατικού λιμένα και λιμένα σκαφών αναψυχής, τα οποία και απορροφούν σημαντικό κεφάλαιο από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Για τη διοικητική αναδιοργάνωση του νησιού, πέραν των προαναφερθέντων ειδικότερων χαρακτηριστικών, λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι οι νέοι δήμοι θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης των δημοτών, καθώς ήδη λειτουργούν εντός των ορίων τους υπηρεσίες παιδείας και υγείας, καθώς και ότι ο μέσος πληθυσμός εκάστου εκ των τριών δήμων προσεγγίζει το μέσο όρο πληθυσμού των δήμων της χώρας.

Με τη διάσπαση του ενιαίου δήμου και τη δημιουργία τριών νέων, επιδιώκεται η αντιμετώπιση των έντονων καθημερινών προβλημάτων προσβασιμότητας των δημοτών στις υπηρεσίες του δήμου. Επιπλέον στόχος είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διοικητική επάρκεια στους νέους δήμους, αλλά και η ισόρροπη ανάπτυξη τον νησιού, την οποία η συνένωση των δήμων δεν ευνόησε καθόλου. Επίσης επιδιώκεται να προαχθεί η ανάπτυξη των νέων δήμων Λαγανά και Αλυκών, δήμων με μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν άμεσα και αποτελεσματικά στην αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων των περιοχών τους (λιμάνια, παραλίες, σπήλαια κλπ.), και στην τόνωση των παραδοσιακών μοχλών στήριξης της τοπικής οικονομίας του νησιού (γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, πολιτισμός). Στην περίπτωση άλλωστε της Ζακύνθου, πρέπει πάντα να δίνουμε έμφαση και στα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία των επιμέρους περιοχών.

Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η διάσπαση του ενιαίου δήμου Ζακύνθου και η δημιουργία τριών νέων Δήμων στο νησί.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΑΔΡΑΣΗ»