ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   -  LIVE | ZANTEPRESS 24 .GR KAI  IONIANRADIO.GR | https://www.ionianradio.gr/

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του αρθρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 και με την αρ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιό του ΥΠ.ΕΣ. σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση (10η συνεδρίαση) που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα έναρξης: 11.00 μ. και λήξης: 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Έγκριση της κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
3. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
4. Έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2019 και προϋπολογισμού 2020 Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ»
5. Έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2019 και προϋπολογισμού 2020 Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ»

Το θέμα κρίνεται επείγον προς συζήτηση άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω του ότι το σχέδιο Νόμου έχει κατατεθεί στη Βουλή .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σταύρος Κακολύρης