Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Αναλυτικά τα θέματα που έχουν προγραμματισθεί να συζητηθούν είναι:

-Επικύρωση πρακτικών της  3ης Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  του έτους 2013

-Ψήφισμα για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 3838/2010 για την ιθαγένεια, που αφορούν στην απόκτηση ιθαγένειας αλλοδαπών παιδιών από τη γέννηση και το δικαίωμα ψήφου μεταναστών στις δημοτικές εκλογές

-Έκδοση ενταλμάτων για την πληρωμή εργαζομένων της πρώην Επιχείρησης Καθαριότητας Ν. Ζακύνθου

-Πράξη /Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Ο.Ε.Δ.Α.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με δημόσια δαπάνη 22.277.500€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Α) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ Νήσων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  Δήμου Ζακύνθου – ΦοΔΣΑ Ζακύνθου (Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου) για την εν λόγω Πράξη

Β) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ζακύνθου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Γ)Λήψη Απόφασης για την απόκτηση γηπέδων (οικοπέδων) και των οδών πρόσβασης με απαλλοτρίωση για την εκτέλεση της Πράξης / Έργου και λειτουργία της  Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

-Έγκριση Προϋπολογισμού ΦΟΔΣΑ Ζακύνθου (Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου) για το οικ. έτος 2013

-Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών αναγκών (αρθ.206 Ν. 3584/2007 - δίμηνη σύμβαση).

-Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθ.21 παρ.2 Ν 2190/94).

-Εξώδικος συμβιβασμός κ. Aναστάσιου Πάτρα

-Εξώδικος συμβιβασμός κ. Απόστολου Κοντογιάννη

-Εξώδικος συμβιβασμός κ. Bάϊου Χαλβατζάρα

-Έγκριση απολογισμού των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ζακύνθου για το οικ. έτος 2012

-Έγκριση της υπ’αριθ.63/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΖ οικ. έτους 2013».

-Έγκριση της υπ’αριθ.64/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ με θέμα «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ  της ΔΕΥΑΖ».

-Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ με θέμα «Ισολογισμός –Απολογισμός ΔΕΥΑΖ χρήσης 2011».

-Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων του οικ. έτους  2012

-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης στην περιοχή «Ντουρέϊκα».

-Αύξηση ισχύος ηλεκτροδότησης του κτιρίου των  Τεχνικών Υπηρεσιών και  της Πολεοδομίας  στην Δ.Ε. Αρκαδίων

-Έκτακτη επιχορήγηση  για την επισκευή και συντήρηση της σκεπής του Γυμνασίου Βολιμών Ζακύνθου

-Έκτακτη επιχορήγηση  για το Γυμνάσιο Λιθακιάς

-Ανανέωση άδειας του κ. Πάγκαλη Αντωνίου για κολυμβητική δεξαμενή, στην Τ.Κ. Βασιλικού, Δ.Ε. Ζακύνθου

-Aιτήσεις