Έως την 1η Φεβρουαρίου 2013 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Πλάνου της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων.


Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης στο Βανάτο τις εργάσιμες μέρες από τις 8:00 το πρωί έως τη 13:00 το μεσημέρι.


Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας για κάθε ιδιοκτήτη είναι:


1) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα συμβολαίου με τη μεταγραφή του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των παλαιότερων ιδιοκτητών και τα συνοδεύοντα με αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2) Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και μεταγραφής της ιδιοκτησίας
3) Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών


Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., email, fax) θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα σωστά, διότι σε αυτά θα αποσταλούν οι απαντήσεις. Τα έντυπα της δήλωσης ιδιοκτησίας θα παρέχονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.


Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την ένσταση είναι:
1) Δήλωση ιδιοκτησίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
2) Τεχνική περιγραφή του υπό εξέταση αιτήματος
3) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων (πλήρης υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση ιδιοκτησίας και κατασκευών που περικλείονται σε αυτή) στο οποίο θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση και οι προτεινόμενες ενέργειες. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον Ν 3882/2010 Φ.Ε.Κ. 166/Α/22-9-2010, άρθρο 32.


Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης από:
1) Ιδιοκτήτες οικοπέδων με επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Εξουσιοδοτημένα άτομα με επικυρωμένη εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις ενστάσεις τους, με την αίτηση και επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ταχυδρομικώς ή με courier.